โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพฯ

เอกสารประกอบการดำเนินงาน โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ โดยฐานท้องถิ่น สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปี 2562-2563 มีดังนี้ 

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อการติดตามประเมินผลภายในและการจัดการข้อมูลความเสี่ยง 

1.1 สปสช.เขต 1 (พื้นที่ จ.แพร่) และ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมวังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

1_เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2-3 ธ.ค. 62 

 

1.2 สปสช.เขต 5 ราชบุรี

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

 1_เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 9-10 ธ.ค. 62 

 

1.3 สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอตแอนด์สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

1_เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 14-15 ธ.ค. 62 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในและเสริมพลัง โครงการพัฒนากลไกและนโยบายฯ

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

เอกสารประชุมฯ วันที่ 7-8 ก.พ.63 

 

E-M&E En -ooc 7-8 022020

นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญการจัดประชุมฯ

โดย นางอรพิน  วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการพัฒนากลไกและนโยบานฯ 

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการจัดการระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงและความรอบรู้ด้านสุขภาพความปลอดภัย เพื่อการนำมาใช้ในการกระบวนการทำงานระหว่างคณะทำงานขับเคลื่อนระดับเขต/พื้นที่

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ 

 

เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 13-14 มิย 63

 

Data manage_13june2020

นำเสนอสาระสำคัญของการจัดการข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ในกระบวนการทำงานฯ

โดย ดร.ศิมาลักษณ์  ดิถีสวัสดิ์เวทย์ รองผู้อำนวยการ สคร.ที่ 8 อุดรธานี 

 

PPT นำเสนอการจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษากลุ่มกรีดยางพารา 

นำเสนอสถานการณ์การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของกลุ่มแรงงานกรีดยางพารา 

โดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ

 

เอกสารประชุมฯ วันที่ 20-21 มิ.ย.63

 

PPT นำเสนอภาพรวมการจัดประชุมฯ

นำเสนอภาพรวมการจัดประชุมครั้งนี้

โดย นางสาววรกมล  ไชยกัน ผู้ประสานงานโครงการฯ 

 

PPT WS กลไกการดำเนินงาน 20-21 มิถุนายน 63_

นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญการจัดประชุมฯ

โดย นางอรพิน  วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการพัฒนากลไกและนโยบายฯ 

 

หมายเหตุ :

เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการฯ ทางโครงการฯ จะ Upload ในเว็บไซต์ให้ท่านเก็บไฟล์ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานในพื้นที่ได้หลังจากจัดกิจกรรม

หากท่านต้องการเอกสารชุดใดเพิ่มเติมแจ้งมาที่ได้ที่ sadathai.org@gmail.com หรือใต้คอมเม้นต์ในเว็บไซต์ค่ะ