#เวทีปฐมนิเทศโครงการย่อย... เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับพี่เลี้ยงและคณะทำงานโครงการย่่อย จาก 29 โครงการ …
Read More

ข่าวสารแรงงาน

สื่อแรงงานนอกระบบ

แนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสุขภาวะแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

กลุ่มตัวอย่างในการจัดการอาชีพและรายได้ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. ชุดนี้เป็นการสรุปเนื้อหากลุ่มตัวอย่างจากโครงการ…
Read More

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เฟซบุ๊คสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน