#ขอบคุณรูป จากพี่เลี้ยงทุกพื้นที่ค่ะ 🙏 ***รูปภาพบุคคล ได้รับการคุ้มครองและยิมยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์…
Read More

ข่าวสารแรงงาน

สื่อแรงงานนอกระบบ

การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ จ.มหาสารคาม ปี 2566

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

กลุ่มตัวอย่างในการจัดการอาชีพและรายได้ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. ชุดนี้เป็นการสรุปเนื้อหากลุ่มตัวอย่างจากโครงการ…
Read More

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เฟซบุ๊คสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรื่องล่าสุด