กิจกรรมของเรา

ข่าวสารแรงงาน

สื่อแรงงานนอกระบบ

วิดีโอชุดแรงงานนอกระบบ ``ความจริงที่ต้องพูด``

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ที่มาที่ไปของโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ปี 2563-2564                โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยแรงงานปี 2563-2564  สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อกา…
Read More

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เฟซบุ๊คสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน