สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพต้นแบบที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบฯ ภาคเหนือ

เอกสารชุดสรุปบทเรียนกลุ่มต้นแบบที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. เป็นการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ พะเยา แพร่ รวมจำนวน 7 กลุ่ม กลุ่มที่ต่อยอดจากงานปีที่ 2 (2563-2564) และกลุ่มอาชีพใหม่ ปี 2565-2566 ซึ่งทั้ง 7 กลุ่มได้ใช้องค์ความรู้จากโครงการฯ นำไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยง คณะทำงานและแกนนำ รวมทั้งสมาชิกกลุ่มเพื่อสามารถจัดการกลุ่มได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกัน 

หากท่านใดสนใจเอกสารชุดนี้ ขอความร่วมมืออ้างอิงแหล่งที่มา คือ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน www.sadathai.org ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเอกสารชุดนี้สำหรับนำไปเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ระดับพื้นที่ชุมชนต่อไป 

10_ภาคผนวกที่ 9 สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพต้นแบบ โครงการฟื้นฟูฯ ภาคเหนือ

Categories: คลังความรู้