#เวทีปฐมนิเทศโครงการย่อย... เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับพี่เลี้ยงและคณะทำงานโครงการย่่อย จาก 29 โครงการ …
Read More

#เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 จัดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสุขภาวะแรง…
Read More

#เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 2 จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จัดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสุขภาวะแรงงานน…
Read More

#เวทีพัฒนาโครงการย่อย ครั้งที่ 1 จ.พะเยา เชียงราย เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567...  #ขอขอบคุณ ทางพี่เลี้ยงและแกนนำโครงการย่อยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ร…
Read More

#ขอบคุณรูป จากพี่เลี้ยงทุกพื้นที่ค่ะ 🙏 ***รูปภาพบุคคล ได้รับการคุ้มครองและยิมยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์…
Read More

***รูปภาพบุคคล ได้รับการคุ้มครองและยิมยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลฯ (PDPA) เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กรโดยไม่ได้มุ่งแสวงผลประโยชน์เชิงพาณิช…
Read More

#พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง... โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากฯ ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 มีนาค…
Read More

กลุ่มตัวอย่างในการจัดการอาชีพและรายได้ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. ชุดนี้เป็นการสรุปเนื้อหากลุ่มตัวอย่างจากโครงการ…
Read More

เอกสารชุดสรุปบทเรียนกลุ่มต้นแบบที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. เป็นการสรุปบทเรียนจากป…
Read More

เอกสารกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเงินฯ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภา…
Read More