#ห่วงคนไทยกินน้ำตาลเกิน_เสี่ยงป่วยโรคNCDs ...ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยมีแต่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนไทยบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสด้านข้อมูลข่…
Read More

สายออกกำลังกาย อย่าลืม #เช็กค่าฝุ่น #PM2.5 ก่อนออกจากบ้านนะ ถ้าฝุ่นอยูในระดับสีส้ม (หรือสูงกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะ โดยเฉ…
Read More