ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคิด เป้าหมาย กระบวนการทำงานและความคาดหวังร่วมกับภาคีความร่วมมือในพื้นที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ