การสร้างสุข ลดทุกข์ ในหน่วยบริการชุมชนฯ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ