เวทีคืนข้อมูลและสะท้อนผลลัพธ์โครงการย่อย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอต กรุงเทพฯ

#เวทีคืนข้อมูลและสะท้อนผลลัพธ์สู่หน่วยจัดการชุดโครงการ เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จัดโดย ทีมติดตามประเมินผลภายนอก สน.6 สสส. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยจัดการและพี่เลี้ยงจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
1) เพื่อคืนข้อมูลผลการประเมินของโครงการและสะท้อนผลลัพธ์สู่หน่วยจัดการชุดโครงการ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนถึงผลการประเมินของโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต
1) ได้ผลการคืนข้อมูลภาพรวมโครงการย่อยทั้ง 3 ภาค ด้านความรอบรู้สุขภาพจิต-กาย และการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่ต้นแบบจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกว๊านทะเลซีฟู๊ด จ.พะเยา กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ชุมชนชาววัง จ.แพร่ และกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง จ.เชียงใหม่
2) ได้มีการสรุปแลกเปลี่ยนประเด็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลภายนอกและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาหรือยกระดับกิจกรรมในปี 2567 ให้มีคุณภาพ
ทางทีมติดตามประเมินผลภายนอกจาก สน.6 สสส.
รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการและพี่เลี้ยงโครงการย่อยที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ร่วมกัน

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ