หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ขานรับคำสั่งปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

#หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน_จังหวัดสมุทรปราการ_ขานรับคำสั่งปลัดกระทรวงแรงงาน… นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคประชาชน) จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)
จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565…
ด้วย ศูนย์ประสานงานแรงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดับชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้หารือร่วมกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนหน่วยบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่นำร่องจำนวน 15 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาค และ 2 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์
1) ขยายองค์ความรู้และนวตกรรมการสร้างสุข ลดทุกข์ จากการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกที่ผ่านมาสู่การพัฒนานโยบายประกันทางสังคม ตามมาตรา 40 กลุ่มแรงงานนอระบบ
2) สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิตกับหลักประกันทางสังคมสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของผู้รับผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน และผู้บริหารหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย
3) สนับสนุนการพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตควบคู่กับหลักประกันทางสังคมเพื่อการพัฒนา นโยบายที่ช่วยลดเงื่อนไข ข้อจำกัดการเข้าถึงสิทธิและบริการจากนยบายที่มีอยู่เพื่อความมั่นคงด้านจิตใจและหลักประกัน ทางสังคม
4) ประสานและสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เชิงนโยบายร่วมกับฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อการผลักดันข้อเสนอนโยบาย ให้ได้รับการพิจารณาและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการลดเงื่อนไขและข้อจำกัด ในการเข้าถึงสิทธิ บริการที่เป็นประยชน์ต่อแรงงานนอกระบบในภาพรวม
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ขานรับคำสั่งปลัดกระทรวงแรงงาน และกลไกศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ ยินดี และพร้อมขับเคลื่อนในหน่วยบริการ อำเภอเมือง  อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์  ในกลุ่มอาชีพค้าขาย  กลุ่มเกษตรกร ตามกลไกการขับเคลื่อนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามคำสั่งปลัดกระทรวงแรงงาน และ กลไกศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการต่อไป
#ขอขอบคุณ ข้อมูลจากผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.สมุทรปราการ ค่ะ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ