พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กลไกเพื่อให้เกิดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่สำคัญ ประกอบด้วย การกำหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลเชิงนโยบายควบคู่ไปกับกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน รวมทั้ง พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในจำนวนที่เหมาะสม
.
ในส่วนของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ กำหนดให้สิทธิกับคนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นทีมหมอประจำครอบครัว ภายใน 10 ปี มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการปฐมภูมิกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้หน่วยบริการฯ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีเกินศักยภาพ
.
มีการกำหนดกลไกการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกลไกการสนับสนุนพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งบริการปฐมภูมิ โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน สนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีศักยภาพสูงขึ้นจนสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิได้
.
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศ
.
Download พระราชบัญญัติ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2562/A/056/T_0165.PDF

 

 

พรบ.ปฐมภูมิ 2562

 

6_1-1การดำเนินงาน-พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ-2562-ผอ.สส