ชุดการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ภาคเหนือ

ชุดการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภาคเหนือ ปี 2565-2566 โดยการสนับสนุนจาก สสส. ฉบับนี้เป็นเอกสารสำหรับนำไปใช้พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง คณะทำงานและแกนนำโครงการย่อย ให้สามารถพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยมีกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือ/สื่อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพได้

หากท่านใดสนใจเอกสารชุดนี้ ขอความร่วมมืออ้างอิงแหล่งที่มา คือ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน www.sadathai.org ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเอกสารชุดนี้สำหรับนำไปเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ระดับพื้นที่ชุมชนต่อไป 

2_ภาคผนวกที่ 1 ชุดการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูฯ ภาคเหนือ

Categories: คลังความรู้