กลุ่มตัวอย่างในการจัดการอาชีพและรายได้ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ

กลุ่มตัวอย่างในการจัดการอาชีพและรายได้ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. ชุดนี้เป็นการสรุปเนื้อหากลุ่มตัวอย่างจากโครงการย่อย ต้นแบบจำนวน 11 กลุ่ม จาก จ.เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา แพร่ และเชียงราย ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ่มต้นแบบที่สามารถจัดการอาชีพและรายได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ โดยโครงการได้แนบสื่อหรือชุดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มแนบประกอบสำหรับนำไปศึกษาประสบการณ์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่ม

หากท่านใดสนใจเอกสารชุดนี้ ขอความร่วมมืออ้างอิงแหล่งที่มา คือ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน www.sadathai.org ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเอกสารชุดนี้สำหรับนำไปเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ระดับพื้นที่ชุมชนต่อไป 

9_ภาคผนวกที่ 8 กลุ่มตัวอย่างโครงการฟื้นฟูฯ ภาคเหนือ

Categories: คลังความรู้