Browsing: กิจกรรมความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มตัดเย็บผ้าชุมชนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงค…
Read More

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายกฤตภัทร ครุฑกุง ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงแรงงาน ได้แสดงความยินดีกับประธานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร นางสุจิน …
Read More

วันแห่งความภาคภูมิใจของคุณป้าสุจิน รุ่งสว่าง ที่ได้รับรางวัล"คนดีประเทศไทย"สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่นปี 2563-2564 ปีที่ 12 จากมูลนิธิคนดีฯ เมื่อวันที่ 2…
Read More

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโคว…
Read More

#เรื่องเล่าจากพื้นที่โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้ฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี จากการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานร่วมกับผู้นำแรงงานน…
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือตามระเบียบวาระประชุม โ…
Read More

#ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน_รุ่งสว่าง... เนื่องในวันที่ 21 มกราคม 2565 ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู…
Read More

#การขับเคลื่อนงานสร้างสุข_ลดทุกข์... ผ่านเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน... หลังจากการดำเนินงานโครงการสร้างสุข ลดทุกข…
Read More

#ครอบครัวตัวอย่าง_การสร้างสุขลดทุกข์... ครูกอล์ฟ ว่าที่ รต. อดิศร เพชรคง... หนึ่งในพี่เลี้ยงตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างสุข…
Read More

#การฟื้นฟูอาชีพและรายได้ฯ พื้นที่ จ.พะเยา เป็นอีกรูปแบบกิจกรรมที่ได้แปรรูปผักตบชวามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่..…
Read More