Browsing: กิจกรรมความร่วมมือ

#เวทีคืนข้อมูลและสะท้อนผลลัพธ์สู่หน่วยจัดการชุดโครงการ เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จัดโดย ทีมติดตามประเมิ…
Read More

#ข่วงผญ๋า_ฝ่าวิกฤต... เวทีประเมินผลและสรุปบทเรียนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สน.6 สสส. ภายใต้ สมาคมวิ…
Read More