Browsing: กิจกรรมความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ทางโครงการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคมฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรร…
Read More

#ขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนฯ ...เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 แรงงานจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน่วยบริการชุมชนฯ ต.ห้วยน้ำขาว อ.ค…
Read More

#ขับเคลื่อนหน่วยบริการฯ... เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงาน …
Read More

#การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการบูรณาการสร้างสุขกับหลักประกันทางสังคมเพื่อการมีคุณภาพชีวิต สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มจังหวัดนำร่องภ…
Read More

#หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน_จังหวัดสมุทรปราการ_ขานรับคำสั่งปลัดกระทรวงแรงงาน... นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราก…
Read More

#การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ...เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ทางโครงการบูรณาการสุขภาพจิตกับประกันสังคมฯ (สร้างสุข ลดทุกข์) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ…
Read More

#การหารือเชิงนโยบาย : แนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ (สร้างสุข ลดทุกข์) กับการสร้างหลักประกันทางสังคม เมื่อวันที่ 2…
Read More

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มตัดเย็บผ้าชุมชนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงค…
Read More