Browsing: กิจกรรมความร่วมมือ

#เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 จัดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสุขภาวะแรง…
Read More

#เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 2 จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จัดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสุขภาวะแรงงานน…
Read More

#เวทีพัฒนาโครงการย่อย ครั้งที่ 1 จ.พะเยา เชียงราย เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567...  #ขอขอบคุณ ทางพี่เลี้ยงและแกนนำโครงการย่อยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ร…
Read More

#ขอบคุณรูป จากพี่เลี้ยงทุกพื้นที่ค่ะ 🙏 ***รูปภาพบุคคล ได้รับการคุ้มครองและยิมยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์…
Read More

***รูปภาพบุคคล ได้รับการคุ้มครองและยิมยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลฯ (PDPA) เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กรโดยไม่ได้มุ่งแสวงผลประโยชน์เชิงพาณิช…
Read More

#พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง... โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากฯ ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 มีนาค…
Read More

#เวทีคืนข้อมูลและสะท้อนผลลัพธ์สู่หน่วยจัดการชุดโครงการ เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จัดโดย ทีมติดตามประเมิ…
Read More