Browsing: กิจกรรมความร่วมมือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือตามระเบียบวาระประชุม โ…
Read More

#ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน_รุ่งสว่าง... เนื่องในวันที่ 21 มกราคม 2565 ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู…
Read More

#การขับเคลื่อนงานสร้างสุข_ลดทุกข์... ผ่านเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน... หลังจากการดำเนินงานโครงการสร้างสุข ลดทุกข…
Read More

#ครอบครัวตัวอย่าง_การสร้างสุขลดทุกข์... ครูกอล์ฟ ว่าที่ รต. อดิศร เพชรคง... หนึ่งในพี่เลี้ยงตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างสุข…
Read More

#การฟื้นฟูอาชีพและรายได้ฯ พื้นที่ จ.พะเยา เป็นอีกรูปแบบกิจกรรมที่ได้แปรรูปผักตบชวามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่..…
Read More

#ความก้าวหน้าในการจัดการอาชีพ รายได้ ของอาชีพคนขับเรือหางยาว ไกด์นำเที่ยว และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง .....อีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ #จังหวัดสตูล ..........…
Read More

#การจัดการสวัสดิการชุมชนด้วยคนในชุมชน ....อีกหนึ่งเรื่องราวดีของการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ที่ได้จัดการร้านค้าจำหน่า…
Read More

#ธนาคารเวลา_การสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่า... กิจกรรมหนึ่งในโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ที่หลายคนสนใจตอนนี้ คือเรื่อง "ธนาคารเวลา" ที่ดำเนินงานในพื้นที่ ต…
Read More

#เพราะเราลงมือทำเราจึงได้เรียนรู้ถึงความสำเร็จ ...จากการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ระยะที่ 3 (ก.พ.63-ส.ค.64) ...ปัจจุบันโครงการฯ…
Read More