สรุปบทเรียนโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

#ข่วงผญ๋า_ฝ่าวิกฤต เวทีประเมินผลและสรุปบทเรียนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สน.6 สสส. ภายใต้ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่…
#กลุ่มเป้าหมายรวม 24 กลุ่ม จำนวน 90 คน จาก จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และ จ.แพร่
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ภาคเหนือ โดย นางสาววรกมล ไชยกัน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
2. เรียนรู้ฐานกลุ่มอาชีพตัวอย่าง จำนวน 12 อาชีพ รวม 11 ฐาน จาก 5 จังหวัด จ.เชียงใหม่ 1 กลุ่ม จ.ลำพูน 1 กลุ่ม จ.เชียงราย จ.พะเยา 5 กลุ่ม และ จ.แพร่ 3 กลุ่ม
กลุ่มพ่อค้าแม่ขาย จ.แพร่
กลุ่มแปรรูปบัวลอยอบแห้ง จ.พะเยา
กลุ่มเย็บที่นอนป่าขาม จ.ลำพูน
กลุ่มหมูดำอินทรีย์และกลุ่มตลาดแม่พุง จ.แพร่
กลุ่มแคบหมูสมุนไพร จ.พะเยา
กลุ่มกว๊านทะเลซีฟู๊ด จ.พะเยา
กลุ่มจักสานสามวัย จ.พะเยา
กลุ่มทำน้ำพริกฟาร์มพันธกิจ จ.เชียงราย
กลุ่มแปรรูปไม้ชาววัง จ.แพร่
กลุ่มไก่ไข่และปลูกผักปลอดสาร จ.พะเยา
กลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง จ.เชียงใหม่
หลังจากผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานทั้ง 11 ฐาน แล้ว ทางพี่เลี้ยงโครงการฯ ได้สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์แต่ละกลุ่ม
3. ช่วงเปิงอก เปิงใจ๋ แลกเปลี่ยนรู้กลุ่มอาชีพและให้ประเมินความพึงพอใจต่อการนำเสนอสินค้าและบริการ จำนวน 19 กลุ่ม
 
4. เวทีเสวนากลุ่มย่อยที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มหมูดำอินทรีย์ จ.แพร่ 2) กลุ่มจักสานสามวัย จ.พะเยา 3) กลุ่มแปรรูปบัวลอยอบแห้ง จ.พะเยา
5. สรุปบทเรียนการจัดการอาชีพโดย ทีมพัฒนาศักยภาพ (CB) และทีมประเมินผลภายใน จาก สสส.
6. สรุปภาพรวมการจัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการฯ ภาคเหนือ และปิดการประชุม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มที่มาร่วมงานครั้งนี้
ทีมพี่เลี้ยงโครงการฯ ที่มาร่วมจัดกระบวนการ
สน.6 สสส. ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม สร้างสรรค์โอกาส
สมาคมวิถีทางเลือกฯ ที่สนับสนุนงานวิชาการ SADA Thailand

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ