เอกสารถอดบทเรียนบุคคลตัวอย่าง

บุคคลตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีเป้าหมายแผนการสร้างสมดุลในชีวิตครอบครัวและงาน

      การพิจารณาบุคคลตัวอย่างที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โครงการฯ ได้พิจารณาจากแผนพัฒนาบุคคลที่แต่ละคนกำหนดไว้ เมื่อเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นจากบันไดสร้างสุข และต้นไม้ปัญหา 

      พบว่า บุคคลตัวอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นอาสาสร้างสุขและหมอสุขชุมชนเท่านั้น ผู้นำที่ขยายผลและมีความตั้งใจที่ทำตามแผนที่ตนเองกำหนด ก็สามารถเป็นบุคคลตัวอย่างได้

     โดยโครงการฯ ประเมินผลจากผลงานที่แต่ละคนตั้งเป้าหมายไว้ กรณีบุคคลตัวอย่างที่สามารถทำตามแผนพัฒนาตนเองแต่ละเรื่อง ควรมีความรอบรู้ในเรื่องที่ตนเองทำด้วย เช่น

  • ด้านสุขภาพสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ด้วยตนเอง และสามารถออกกำลังกายได้ถูกวิธีและสม่ำเสมอ

 

  • ด้านการจัดการายได้และอาชีพ สามารถวางแผนการเงินและจดบัญชีรายรับรายจ่ายและคำนวณรายได้เพื่อแบ่งเป็นส่วนได้ ตลอดจนมีความรู้ในการทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 

 

     จากการสรุปบทเรียน ในแต่ละพื้นที่ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง ตามเกณฑ์ ดังกล่าว พบว่า มีบุคคลตัวอย่างที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ จำนวน 31 คน บุคคลตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง

 

ท่านใดสนใจโหลดเอกสารฉบับนี้เพื่อนำไปเผยแพร่ สามารถกดลิงค์นี้ด้านล่างได้ค่ะ

 

บุคคลตัวอย่างโครงการสร้างสุข ลดทุกข์

 

Categories: คลังความรู้