อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา “นักขับเคลื่อนชุมชนและสังคมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และ พชอ.” เมื่อวันที่ 7- 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ