หน่วยงาน 5 เสือ จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สนับสนุนหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ