ดูแลสุขภาพใจ “วัยแรงงาน”

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กลุ่มวัยแรงงานมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมากที่สุด เนื่องจากภาวะด้านเศรษฐกิจที่รุนแรง เกิดการเลิกจ้างกระทันหันและทำให้ขาดรายได้ จึงเป็นสาเหตุให้คนไทยวัยแรงงานพบปัญหาด้านนี้มากที่สุด วันนี้เราจะแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพใจวัยแรงงานกัน

ที่มา : เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ธันวาคม 2564 https://dmh.go.th/main.asp

Categories: ข่าวสารกิจกรรม