สรุปสาระสำคัญโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์” ปี 2563-2564

            

 

              ที่มาที่ไปของโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ปี 2563-2564 

              โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยแรงงานปี 2563-2564  สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SADA ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการต่อเนื่อง

               ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้            

               1) พัฒนาศักยภาพกลไกการสร้างสุขลดทุกข์เชิงรุกในระดับพื้นที่เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อนำไปสู่การเพิ่มสุข ลดทุกข์ร่วมกัน

               2) พัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก “สร้างสุข ลดทุกข์”  สำหรับกระบวนการทำงานและการขยายผลระดับครอบครัวและเครือข่ายชุมชน  

               3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขลดทุกข์ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด               

                 โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 10 จังหวัดได้แก่ จ.เชียงใหม่ แพร่ พะเยา สุพรรณบุรี นครปฐม สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชลบุรี และระยอง และให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการทำงานระดับพื้นที่ (ตำบล-อำเภอ) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (ดังรายละเอียดในสรุปสาระสำคัญโครงการฯ) 

 

(ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ สาระสำคัญโครงการสร้างสุข ลดทุกข์_ )

Categories: คลังความรู้