รู้เท่าทัน “ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)”

ภาวะหมดไฟในการทำงาน…

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน..

🙇มีอาการหลัก 3 อาการ-รู้สึกสูญเสียพลังงาน มีภาวะอ่อนเพลียเวลาทำงาน-มีความรู้สึกต่อต้านและมองตนเองในทางลบ ขาดแรงจูงใจในการทำงาน-มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานที่แย่ลง

👨‍💻คนทำงานอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟหากรู้สึกว่า-ภาระงานหนัก ต้องทำในเวลาเร่งรีบ-ขาดอำนาจในการตัดสินใจ และมีปัญหาการเรียงลำดับความสำคัญของงาน-ไม่ได้รับการตอบแทน หรือรางวัลที่เพียงพอต่อสิ่งที่ได้ทุ่มเทไป-รู้สึกไร้ตัวตนในที่ทำงาน หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม-ไม่ได้รับความยุติธรรม ขาดความเชื่อใจ -ระบบบริหารในที่ทำงานที่ขัดต่อคุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองถ้าหากคนทำงานเริ่มมีอาการเศร้า หดหู่ เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัว รู้สึกทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิต หรือมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

#burnout#หมดไฟในการทำงาน#กรมสุขภาพจิต

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเฟซบุ๊ค กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Categories: ข่าวสารกิจกรรม