รายงานผลการถอดบทเรียน ชุดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

รายงานการถอดบทเรียน ชุดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ฉบับนี้เป็นการสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยการสนับสนุนจาก สน.6 สสส. มีสาระสำคัญคือ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการสรุปบทเรียน

หากท่านใดนำเอกสารชุดนี้ไปใช้ประกอบเพื่อการเรียนรู้และนำไปเผยแพร่สาธารณะ ขอความร่วมมืออ้างอิงหน่วยงาน สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยค่ะ 

02 รายงานการถอดบทเรียน สำนัก 6 สสส.

Categories: คลังความรู้