พี่เลี้ยงลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากฯ ภาคเหนือ

***รูปภาพบุคคล ได้รับการคุ้มครองและยิมยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลฯ (PDPA) เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กรโดยไม่ได้มุ่งแสวงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ใดๆ ณ วันที่ 7 เมษายน 2567 สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ