ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ : อาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) พื้นที่ ต.ทรายขาว และต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ