ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงผ่านกลไกกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ