ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ “กลุ่มแรงงานนอกระบบ” พื้นที่เขต 2 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ