ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์” พื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ