ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักขับเคลื่อนชุมชนและสังคมฯ

ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักขับเคลื่อนชุมชนและสังคมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันเสาร ที่ 4 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมไอวี่ 1 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ