ประชุมคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือตามระเบียบวาระประชุม

โดยมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ จำนวน 8 คน และผู้เข้าร่วมจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์นวลจันทร์ โพทา ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 2. นางสาวชัญญา สกุลวรศิลป์ นายกสมาคมฯ
 3. ดร.ปณิธี บุญสา อุปนายกสมาคมฯ
 4. นางอรพิน วิมลภูษิต เลขาธิการสมาคมฯ
 5. อาจารย์อำไพ เกตุสถิตย์ นักวิชาการสมาคมฯ
 6. นายยุคนธร พรมเดช เหรัญญิกสมาคมฯ
 7. นางสาวปิยะพรรณ มลิหอม ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
 8. นางสาวพิมลสุดา ปัญญารังษี ปฏิคมสมาคมฯ

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

 1. นางสาววรกมล ไชยกัน ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและะรายได้ฯ
 2. นางสาวนวพร คมชัย ผู้รับผิดชอบงานผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
 3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ

ระเบียบวาระการประชุมฯ มีจำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 1         แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดใหม่  

1.2 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม

และประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในศตวรรษที่ 21” 

จัดโดย บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม ยู นิมมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1.3 ผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้สมาคมวิถีทางเลือกฯ

1.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการย่อยภายใต้สมาคมวิถีทางเลือกฯ

1.3.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงาน “การสร้างสุข

ลดทุกข์” ระยะที่ 3 (20 กุมภาพันธ์ 2563 – สิงหาคม 2564)

โดย นายยุคนธร พรมเดช

1.3.3 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

โรคโควิด-19 งวดที่ 1-2 (มีนาคม-ธันวาคม 2564)

โดย นางสาววรกมล ไชยกัน

1.3.4 งานองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สมาคมวิถีทางเลือกฯ

โดย นางสาวนวพร  คมชัย

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องพิจารณาหารือการรับมอบงานจากคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดเดิม

2.1 ข้อบังคับ/นโยบายของสมาคมวิถีทางเลือกฯ

2.2 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสมาคมวิถีทางเลือกฯ

2.2.1 ระบบสมาชิกสมาคมวิถีทางเลือกฯ

2.2.2 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ/เจ้าหน้าที่โครงการ

2.2.3 การประสานและรับทุนดำเนินงานโครงการฯ

2.2.4 การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้สมาคมฯ

2.3 สถานการณ์การเงินของสมาคมฯ ณ ปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องอื่นๆ

                                   3.1 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งต่อไป

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ