นวัตกรรมชุมชนประกันสังคมสร้างสุข ในหน่วยบริการชุมชนฯ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยการบรรยายธรรมะผ่านคณะสงฆ์ ต.ป่าซาง เพื่อการเข้าถึง เข้าใจและเกิดความตระหนักด้านหลักประกันทางสังคม ม.40

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ