ชุดความรู้แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กรอบการจัดทำแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก

ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

     1. วัตถุประสงค์ของร่างคู่มือ

 • เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 • เพื่อนำเสนอโครงการตัวอย่างการจัดการปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกในระดับพื้นที่
 • 2. องค์ประกอบและขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ
 • สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยและกลุ่มวัยทำงาน
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ : นโยบายและแนวทางการสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยทำงาน
 • องค์ความรู้ คู่มือ สื่อ ประกอบการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก
 • หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก
 • 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ : นโยบายและแนวทางการสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยทำงาน
 • การเข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกในท้องถิ่นหรือพื้นที่
 • นโยบายและแนวทางการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยทำงาน
 • ขั้นตอนการเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบกองทุนฯท้องถิ่น
 • กรอบการจัดทำโครงการและโครงการตัวอย่าง
 • ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก
 • 4. องค์ความรู้ คู่มือ สื่อ ประกอบการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก
 • 5. หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก

 

ท่านใดสนใจเอกสารฉบับนี้สามารถกดลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

แนวทางกองทุนท้องถิ่นฯ_

Categories: คลังความรู้