ชุดความรู้การให้คำปรึกษาสำหรับหมอสุชชุมชน

            คู่มือพัฒนาศักยภาพหมอสุขชุมชน เรื่อง “ การให้คำปรึกษา ” ฉบับนี้ เกิดขึ้นหลังจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการสร้างเสริมสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน   “ การสร้างสุข ลดทุกข์ ” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง-เสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการผ่านปีแรก ( 2560 ) จนสามารถคัดเลือกผู้นำที่มีความพร้อม และมีศักยภาพจำนวน 42 คนจากทั้งหมด 91 คน เป็น “ หมอสุขชุมชน”

ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่รวมทั้งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คนในชุมชนที่กำลังประสบปัญหา ต้องการคนรับฟัง /ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 

             โครงการฯจึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้เพื่อให้หมอสุขชุมชนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและฝึกฝนตนเอง

โดยได้คัดเลือกกิจกรรมในหลักสูตรกลาง 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรม “กระบวนการให้คำปรึกษา” และ “ การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้” มาปรับใช้เพิ่มเติมให้เหมาะสม

โดยผ่านความเห็นชอบของนักวิชาการและที่ปรึกษาของโครงการฯ รวมทั้งได้มีการทดลองใช้ ปรับปรุง  จนเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ / เผยแพร่แก่ผู้สนใจ

 

เนื้อหาคู่มือฉบับนี้มี จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : หมอสุขชุมชนกับการให้คำปรึกษา
กิจกรรมที่ 2 :  ทักษะสำคัญที่ควรใช้ในการให้คำปรึกษา
กิจกรรมที่ 3 :  กระบวนการให้คำปรึกษา
กิจกรรมที่ 4 : ฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษา

 

ท่านใดสนใจนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้นำให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้

สามารถกดลิงค์นี้ได้เลยค่ะ

 

คู่มือการให้คำปรึกษา

 

Categories: คลังความรู้