ชุดความรู้การพัฒนาอาสาสร้างสุขและหมอสุขชุมชน

 

คู่มือแกนกลางการพัฒนาผู้นำเพื่อการสร้างสุข ลดทุกข์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์ ไปทดลองใช้กับผู้นำที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน 5 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ สุพรรณ สงขลา กรุงเทพฯ และขอนแก่น

และได้สรุปผลการนำคู่มือไปทดลองใช้ร่วมกับนักวิชาการ ผู้นำและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ต่อของผู้นำที่จะทำหน้าที่เป็นหมอสุขชุมชน ในปีต่อไป

โดยได้รวบรวม วิเคราะห์ และคัดสรรกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้นำที่เข้าร่วมกระบวนการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และปรับให้เป็นคู่มือฉบับผู้ประสานงานพื้นที่/ชุมชน เพื่อการทดลองใช้ร่วมกับผู้นำที่มีศักยภาพจะพัฒนาให้เป็นหมอสุขชุมชนต่อไป ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและนครปฐมเมื่อเดือนกันยายน 2561

และนำผลการทดลองใช้มาแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยข้อคิดเห็นและการชี้แนะจากผู้นำที่ร่วมกระบวนการทดลองและผู้ที่จะนำคู่มือไปใช้จริง

รวมถึงนักวิชาการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานโครงการ เพื่อให้คู่มือฯฉบับผู้ประสานพื้นที่และชุมชนสามารถจะนำไปใช้ต่อเนื่องโดยผู้นำที่จะเป็นกลไกการขยายผลจากตนเองสู่ผู้นำอื่นๆต่อไปในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง

 

กิจกรรมหลักมี 6 เรื่อง ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 :  ฉันคือใคร
กิจกรรมที่ 2 :  สายธารชีวิต
กิจกรรมที่ 3 :  รู้ปัญหาด้วยคำถาม 3 ข้อ
กิจกรรมที่ 4 :  ต้นไม้ปัญหา : รู้สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
กิจกรรมที่ 5 :  การกำหนดเป้าหมายและวิธีแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 6 : การวางแผนจัดการตนเองเพื่อสร้างสุข ลดทุกข์

 

ท่านที่สนใจโหลดไฟล์คู่มือฉบับนี้สำหรับนำไปใช้พัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่ สามารถกดลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

คู่มือพัฒนาศักยภาพผู้นำโครงการฯ

 

 

Categories: คลังความรู้