ชุดการเรียนรู้ “แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ” (กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า)

คู่มือเย็บผ้า_2

คู่มือแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า)

แผ่นพับแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า)

Categories: คลังความรู้