การแปรรูปผักตบชวาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสร้างสุขภาวะแรงงานนอกระบบ

#การฟื้นฟูอาชีพและรายได้ฯ พื้นที่ จ.พะเยา เป็นอีกรูปแบบกิจกรรมที่ได้แปรรูปผักตบชวามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่…. หากท่านใดต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสามารถติดต่อทางโครงการฯ ได้ค่ะ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องแรงงานนอกระบบ… ….การหาวัตถุดิบ (ผักตบชวา) จากกว๊านพะเยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย “กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา” อ.เมือง จ.พะเยา 👍😁🥰 ภายใต้ โครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสร้างสุขภาวะแรงงานนอกระบบฯ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ