การหารือเชิงนโยบาย : แนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ (สร้างสุข ลดทุกข์) กับการสร้างหลักประกันทางสังคม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ