การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตเพื่ออาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไทย จ.พะเยา โดยโครงการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพและรายได้ฯ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ