การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากฯ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ คาริน่า รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

#พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง… โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากฯ ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ คาริน่า รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวพการดำเนินงานโครงการฯ โดยใช้หลักความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเงินและกรอบคิดเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนวสู่การวางแผนพัฒนาโครงการย่อยระดับพื้นที่…
😊 ผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน ประกอบด้วยพี่เลี้ยง จ.เชียงใหม่ ลำพูน พะเยาและเชียงราย
🤓เนื้อหากิจกรรม
⛳️วันแรก เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กรอบคิด กระบวนการและบทบาทของพี่เลี้ยงโครงการ และกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ฐานแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรื่องหลักความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเงิน และแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อจัดการอาชีพและรายได้ในชุมชน โดยวิทยากร อ.อำไพ เกตุสถิตย์ และ อ.อรพิน วิมลภูษิต
🌳วันที่ 2 เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์และต้นทุนของแต่ละกลุ่มโดยบูรณาการจากเครื่องมือห่วงโซ่การผลิต(ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) รวมทั้งการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุนจากโครงการฯ
☘️วันที่ 3 นำเสนอกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการย่อย รวมทั้งกำหนดแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่เลี้ยง จำนวน 15 คน แบ่งเป็นด้านสุขภาพจำนวน 12 คน และด้านการเงิน จำนวน 3 คน
#ขอขอบคุณ พี่เลี้ยงทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ 🙏🙏
สนับสนุนโดย

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ