การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยกับ 6 สถานประกอบการ “สร้างสุขลดทุกข์” ต่อการพัฒนา “นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter)” วันที่ 9 ธันวาคม 2563

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ