การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องผลกระทบด้านสุขภาพจิตต่อกลุ่มแรงงานในระบบภายใต้วิกฤติการจ้างงานยุคโควิด-19 ระลอก 2 และทางออก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ