การบูรณาการงานสร้างสุข ลดทุกข์ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก

#การขับเคลื่อนงานสร้างสุข_ลดทุกข์… ผ่านเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน… หลังจากการดำเนินงานโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ พื้นที่เขต 5 ราชบุรี ประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี และ จ.ราชบุรี ได้บูรณาการงานสร้างสุข ลดทุกข์กับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก…. พบว่าเกิดกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนและการค้นหาสาเหตุของความทุกข์เพื่อจัดการปัญหาการดื่มสุราในกลุ่มเป้าหมาย… ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการตนเองและครอบครัวให้สามารถเกิดการสร้างรายได้และอาชีพ จนกระทั่งสามารถเลิกเหล้าได้ตามแผนที่ไว้… ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้เกิดการเชื่อมโยงงานสร้างสุข ลดทุกข์กับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระดับภาคได้สำเร็จ จากการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจังและได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ตนเองบรรลุผลตามเป้าหมายได้

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftoday.line.me%2Fth%2Fv2%2Farticle%2FEXpgm1k%3Futm_source%3Dlineshare%26fbclid%3DIwAR1M66a0msjI_7LFWu-u4j9RWEEv4YPFj0ORGKdN_lMnUQLT_lNV96e3cGk%26liff.referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fl.facebook.com%252F&h=AT1BhI2fpBQt45nCvIWrXWs6M_XUGd23u5Iv4bqebmWhosq2j-8VExMfpazYhbZEL5nTDKC9tZRmLqUjSTPxacMk-OD8dPuV4NvjjU8xdY5oIkiKxhE3X9CFxmhakOzj_KgA&tn=-UK-R&c[0]=AT0S5mMmXOOp-vHP52wxk59uEL4l1yN-cipdf7daocLc2xXX40UV0727DVB9j4oNbSVkMSrOZVerWMJ_rUiTnQ6LQBwcGOm1Sq_HxwjtVzl8Fj5_rsko-QEDYEx8t3Spn1ZjVQ5heEqw4RykWTN3dGL55jsAqgN69ND7KxKNdjqi_H4Stg

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ