การบูรณาการขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนฯ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ หน่วยบริการชุมชนฯ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ