การติดตามประเมินผลภายในโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ระดับพื้นที่ ผ่านประชุมออนไลน์ ZOOM

#เพราะเราลงมือทำเราจึงได้เรียนรู้ถึงความสำเร็จ …จากการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ระยะที่ 3 (ก.พ.63-ส.ค.64) …ปัจจุบันโครงการฯ ใกล้จะดำเนินงานสิ้นสุดตามระยะเวลา …ถือว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ได้เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยได้แนวคิดจากการเสริมพลังการติดตามประเมินผลภายใน (M&E) รวมจำนวน 5 พื้นที่ (3-9 มิ.ย.64) ดังนี้ 1. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ : ขยายผลงานสร้างสุขร่วมกับ รร.อสม.และ รร.นวัตกรรมชุมชน รวมทั้งผลักดันงานเข้าสู่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ 2. อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี : ขยายผลงานสร้างสุขร่วมกับ รร.อสม. และผลักงานขับเคลื่อนเข้าสู่โครงการกองทุนสุขภาพฯ ต.บ้านโข้ง และ ต.ดอนคา3. อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี : ขยายผลงานสร้างสุขเข้าไปเป็นนโยบายสร้างเสริมสุขภาพจิตใน อปท. และผลักดันงานสร้างสุขในเครือข่ายงดเหล้าภาคกลาง รวมทั้งสนับสนุนผู้นำ อสม.ขยายผลเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ ต.ไร่รถ และ ต.หนองสาหร่าย 4. อ.วังชิ้น จ.แพร่ : ขยายผลงานสร้างสุขในกลุ่มอาชีพเกษตรกร และเสริมศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีความรู้และทักษะเพื่อสร้างงานสร้างรายได้หลังจากหมดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รวมทั้งการผลักดันงานสร้างสุขเข้าไปในแผนนโยบายของ อปท. 5. งานธนาคารเวลา อ.เชียงคำ จ.พะเยา : เน้นการพัฒนาศักยภาพกรรมการธนาคารเวลาให้มีความรู้และทักษะการจัดการทั้งเรื่องข้อมูล การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ฯลฯ โดยเชื่อมโยงงานกับสถาบันการเงินชุมชนฯ รวมทั้งการขยายผลงานธนาคารเวลาในระยะต่อไป ทั้งนี้เป็นบทสรุปการติดตามประเมินผลภายในจำนวน 5 พื้นที่ที่จะเป็นแรงผลักดันให้คณะทำงานฯ และพี่เลี้ยงตำบลนำไปวางแผนงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยศักยภาพของทีมฯ ซึ่งการประชุมผ่าน ZOOM ครั้งนี้จะทำให้เกิดปรากฎการณ์เรียนรู้ร่วมกันและเกิดนวัตกรรมสร้างสุขใหม่ๆ อย่างแน่นอน #ขอขอบคุณทีมงานแต่ละพื้นที่ ด้วยค่ะที่ทำให้เราได้เห็นภาพรวมการทำงานและความก้าวหน้าทั้งภาพรวมโครงการฯ และระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนร่วมกันค่ะ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ