กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเงิน โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ

 

เอกสารกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเงินฯ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. ชุดนี้เป็นการสรุปภาพรวมผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่เลี้ยงโครงการ จำนวน 7 คน ที่พัฒนาเป็นบุคคลตัวอย่างในแต่ละเรื่อง โดยโครงการได้ใช้เครื่องมือการถอดบทเรียนจากชุดการเรียนรู้ฯ ให้พี่เลี้ยงได้กำหนดเป้าหมายและลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถถอดบทเรียนความสำเร็จของพี่เลี้ยงได้ 

หากท่านใดสนใจเอกสารชุดนี้ ขอความร่วมมืออ้างอิงแหล่งที่มา คือ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน www.sadathai.org ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเอกสารชุดนี้สำหรับนำไปเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ระดับพื้นที่ชุมชนต่อไป 

8_ภาคผนวกที่ 7 กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่าง โครงการฟื้นฟูฯ ภาคเหนือ

Categories: คลังความรู้