Browsing: คลังความรู้

กลุ่มตัวอย่างในการจัดการอาชีพและรายได้ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. ชุดนี้เป็นการสรุปเนื้อหากลุ่มตัวอย่างจากโครงการ…
Read More

เอกสารชุดสรุปบทเรียนกลุ่มต้นแบบที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ภาคเหนือ สนับสนุนโดย สสส. เป็นการสรุปบทเรียนจากป…
Read More

เอกสารกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเงินฯ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภา…
Read More

ชุดการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคว…
Read More

รายงานการถอดบทเรียน ชุดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ฉบับนี้เป็นการสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเหน…
Read More

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้ #สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย…
Read More

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้ #สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย…
Read More

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้ #สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย…
Read More

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้ #สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย…
Read More

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้ #สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย…
Read More