ความเป็นมา

 “สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

ข้อมูลสมาคมฯ

สมาคมนี้มีชื่อว่า : “สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ย่อว่า :  สวพ. 

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า : Sustainable Alternative Development Association

ย่อว่า : SADA

ระบุโทนสี : สีเขียวมรกต ฟ้ามหาสมุทร-จุนสี  และผสมสีแทนเกาลัด+เหลืองสับปะรด

 

ประวัติองค์กร ที่มา และวัตถุประสงค์ :

          สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จดทะเบียนเป็น “องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรการทำงานเพื่อสังคม” เมื่อปี 2543  โดยมีความคิดริเริ่มการก่อตั้งสมาคมฯ มาจากฐานการทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากริเริ่มและพัฒนางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน นักวิชาการอิสระและนักพัฒนาสังคม ที่มีความเจตนารมย์ร่วมกันจะพัฒนาความเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตชุมชตามปรัชญา “การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และหุ้นส่วนการพัฒนา  เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนสู่ความที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับนโยบายหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม

 

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
  3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
  4. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ขอบเขตการทำงาน

            เน้นความสัมพันธ์การทำงานเชื่อมโยงกัน 4 มิติได้แก่ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  หลักประกันทางสังคม และ ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาองค์ความรู้-นวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของความเป็นแรงงานนอกระบบที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายทั้งอาชีพและรายได้  สถานที่ทำงาน และตัวตน และรวมถึงการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ                

ความหมายโลโก้สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นรูปมือประสานกันบนฐานมีรูปใบไม้ล้อมรอบและ

เป็นสีเขียว ซึ่งมีความหมายว่า ความร่วมมือเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

  ให้มีทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิต

เหมือนหมู่ไม้นานาพันธ์ที่ช่วยจรรโลงสังคมโลกให้มี

ความสงบสุขร่มเย็นบนฐานที่เข้มแข็งของชุมชน

 

ตั้งสมาคมฯ  

เลขที่  98  หมู่ 4 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ให้ใช้เป็นที่ก่อตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

 

สำนักงาน (ปฏิบัติการ) 

เลขที่ 94/8 โครงการเชียงใหม่ วิวเพลส 2 หมู่ 1 ถนนมหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5320 0208

 

อีเมล์ : sadathai.org@gmail.com เฟซบุ๊ค : sadathailand

 

(ปรับปรุงข้อมูลสมาคมฯ ณ วันที่ 4 กันยายน 2565)