คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ (ชุดปัจจุบัน)

  1. นายกิตติชัย           เหลืองกำจร          นายกสมาคมฯ

  2. นางสาวชัญญา      สกุลวรศิลป์           อุปนายก

  3. นางอรพิน              วิมลภูษิต              เลขาธิการ

  4. นางสาวอำไพ         เกตุสถิตย์             ฝ่ายวิชาการ

  5. นางสาวนวพร         คมชัย                  ผู้ประสานงาน

  6. นางสาวพิมลสุดา    ปัญญารังษี           นายทะเบียน

  7. นางสุพรรณี           เวียงคำ                เหรัญญิก