คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ (ชุดปัจจุบัน)

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้

1. นางสาวนวพร        คมชัย         นายกสมาคมฯ

2. นางสุพรรณี         เวียงคำ        อุปนายกคนที่ 1 

3. นายระนอง          ซุ้นสุวรรณ      อุปนายกคนที่ 2

4. นางสาววรกมล       ไชยกัน        เลขาธิการ

5. นางสาวมะลิวัลย์      ปัญญาทอง     เหรัญญิก

6. นายธนพัต          ธนัตเจริญ       นายทะเบียน

7. นางสาววรัญญา      จันทร์อุดม       ฝ่ายประชาสัมพันธ์

8. นายปณิธี           บุญสา          ฝ่ายวิชาการ

9. นางพัฒนา          ช่วยศรี         กรรมการ

10.นายภัทรพงษ์        กิติวิริยะพันธุ์     กรรมการ