โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกฯ “การสร้างสุข ลดทุกข์”

เอกสารประกอบการดำเนินงาน : โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์” ระยะที่ 3 ปี 2563-2564 มีดังนี้ 

 

1. สรุปสาระสำคัญโครงการฯ เป็นชุดเอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่หน่วยงานและผู้นำโครงการฯ

โดยเป็นการสรุปเนื้อหาจากข้อเสนอโครงการฯ ให้เข้าใจง่ายขึ้น ตั้งแต่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการ กรอบคิด พื้นที่เป้าหมาย ภาคีความร่วมมือ ฯลฯ 

(ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่ สาระสำคัญโครงการสร้างสุข ลดทุกข์_

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนระดับสถานประกอบการ “สร้างสุข ลดทุกข์ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ปี 2563-2564 ในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ อมาติโอ้ ชิลล์ ปาร์ค อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

(ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่ เอกสารประชุมร่วมกับแรงงานในสถานประกอบการ 18 มีค.63)

 

PPT Proposal สร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก -สถานประกอบการ

 

3. ประชุมหารือเพื่อขัลเคลื่อนและบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอมเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

(ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่ เอกสารประชุมฯ วันที่ 27 มิ.ย.63 รร.ทีเค พาเลซ กทม.)

 

PPT สร้างสุข ลดทุกข์ 27 June 2020