โครงการที่ดำเนินการภายใต้สมาคม

โครงการที่ดำเนินการภายใต้สมาคมฯ ณ ปัจจุบัน

 

1. โครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบการสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับกลุ่มแรงงาน (ปี 2559-2561)

2.โครงการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลและพัฒนากระบวนการเชิงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ (ปี 2559-2561)

3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด (ปี 2559-2561)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการสร้างเสริมสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์” (ปี 2560-2562)

5. โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ โดยฐานท้องถิ่นสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ปี 2562-2563) **

6. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงาน “การสร้างสุข ลดทุกข์” (ปี 2563-2564) **

 

**โครงการที่ดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกับสมาคมฯ

 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำนักปลัด กระทรวงแรงงาน
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลและพัฒนากระบวนการนโยบายระดับจังหวัด (ระดับพื้นที่ – จังหวัด/ตำบล) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงานประกอบด้วย ศูนย์ประสานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักจัดหางาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคม
  • กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตพื้นที่
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล
 4. เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
 5. สถาบันวิชาการในภูมิภาค ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RDSI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, สาขาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฯลฯ