สมาชิกสมาคมวิถีทางเลือกวิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2565

จำนวนสมาชิกสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้ 

1) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เขตประเวศ กรุงเทพฯ จำนวน 10 คน
2) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จำนวน 31 คน 
3) เครือข่ายเกษตรสร้างสุข จ.สุพรรณบุรี จำนวน 10 คน 
4) เครือข่ายสร้างสุข จ.ลพบุรี จำนวน 5 คน 
5) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี จำนวน 8 คน 
6) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.สมุทรปราการ จำนวน 72 คน
7) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 คน 
8) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา จำนวน 20 คน
9) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 10 คน 
10) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.กระบี่ จำนวน 10 คน
11) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.สตูล จำนวน 10 คน 
12) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.นครปฐม จำนวน 10 คน 

     รวมจำนวน 206 คน 

***ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2565