สมาชิกสมาคมวิถีทางเลือกวิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2564

จำนวนสมาชิกสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้ 

1. ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่ พะเยา)    จำนวน  คน 

2. ภาคกลาง (จ.สมุทรปราการ สุพรรณบุรี)    จำนวน  คน 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)     จำนวน  คน 

     รวมจำนวน  คน 

ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ มีดังนี้

ค่าธรรมแรกเข้า 100 บาท

ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท 

***พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนประกอบการสมัครสมาชิก

เบอรโทรศัพท์ติดต่อ 053 200 208