วีดีทัศน์

วิดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ โดยฐานท้องถิ่น สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ มีจำนวน 4 ชุด ดังนี้ 

 

1. ชุดการเรียนรู้ที่ 1 : เทคนิคการเป็นวิทยากร 

 

2. ชุดการเรียนรู้ที่ 2 : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย 

 

3. ชุดการเรียนรู้ที่ 3 : การใช้สารเคมีทางการเกษตร   

 

4.  ชุดการเรียนรู้ที่ 4 : โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน

 

5. ชุดการเรียนรู้ที่ 5 : โรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน